DETEKTYW ON-LINE

Dariusz Krzysztof Rozenek – były funkcjonariusz Policji z ponad dwudziestoletnim stażem. Pracował m.in. w Biurze do walki
z Przestępczością Zorganizowaną Komendy Głównej Policji, ekspert ds. terroryzmu w Centralnym Biurze Śledczym Komendy Głównej Policji. Były naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Stołecznej Policji oraz Wydziału do walki z Korupcją Komendy Stołecznej Policji, radca Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji. Ukończone podyplomowe studia z zakresu Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, z zakresu Zarządzania Kryzysowego na Akademii Obrony Narodowej, absolwent  Collegium Civitas na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Ekonomicznym Państwa. Odbył szereg szkoleń specjalistycznych w Federal Bureau of Investigation (FBI) Federalne Biuro Śledcze, Bundeskriminalamt (BKA) Federalny Urząd Kryminalny
w Niemczech.

Detektyw Rozenek jest jednym z najbardziej doświadczonych śledczych
w Polsce. Swoje doświadczenie zdobył zarówno w Centralnym Biurze Śledczym skutecznie walcząc z przestępczością zorganizowaną, następnie piastując w Policji nadzwyczaj odpowiedzialne stanowiska: Naczelnika ds. Walki z Korupcją, Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Stołecznej w Warszawie. Jako wieloletni członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji (IPA) posiada kontakty
z praktycznie wszystkimi służbami nie tylko w Europie ale i na całym Świecie.


 
1. "Zgodnie z art. 4.1 Ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych. (Dz. U. z dnia 15 lutego 2002r.). Wykonanie czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wymaga posiadania licencji detektywa, zwanej dalej "licencją".
Detektywem w rozumowaniu ustawy jest osoba posiadająca licencje.
Tytuł zawodowy "detektyw" może używac wyłącznie osoba posiadająca licencję.
Art. 2.1. usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskaniu, przetwarazaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

a) wykonania zobowiązań majatkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiodomości stanowiących tajemnice przdsiębiorstwa lub tajemnicę handlową.

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczacych szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

5) poszukiwanie mienia,

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie moga być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.